Política de privacitat

El Consell de Mallorca garanteix la confidencialitat i la protecció de les dades personals obtingudes a través d'aquest lloc web, d'acord als termes que estableix el Reglament General de Protecció de Dades 679/2016, de 27 d'abril (RGDP) i la Llei orgànica 3/2018 de protecció de dades i garantia de drets digitals, de 5 de desembre (LOPDGDD).

El Consell de Mallorca asumeix la responsabilitat de cumplir amb la legislació vigent en materia de protecció de dades i té l'objectiu de tractar les dades personals de manera lícita, lleial i transparent.

El Consell de Mallorca entén que les persones usuàries d'aquest lloc web, al facilitar-nos les seves dades personals i utilitzar aquest lloc web, han llegit i entés els termes relacionats amb la informació de protecció de dades de caràcter personal.

QUI ÉS RESPONSABLE DEL TRACTAMENT?

El Consell de Mallorca

COM PODEU CONTACTAR AMB EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT?

Carrer del Palau Reial, número 1, 07001, Palma, Illes Balears, Espanya.

AMB QUINA FINALITAT SÓN TRACTADES LES VOSTRES DADES

La raó principal per la qual recollim la vostra informació personal és per facilitar i millorar el servei, que com a ciutadà o turista espera de nosaltres.

A continuació, incloem les principals finalitats:

 • Complir les obligacions legals, incloent, sense ànim limitador, la Llei 10/2010 de prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme.
 • Gestionar la reserva o lloguer de serveis de refugis, instal·lacions esportives...
 • Gestionar un compte personal amb registre únic perquè sigui utilitzat en l'adquisició de productes i serveis ofertats en els webs del Consell.
 • Canalitzar les sol·licituds d'informació, suggeriments i reclamacions per a la vostra gestió i resolució.
 • Realitzar enquestes per millorar els nostres serveis.
 • Realitzar perfils i anàlisi sobre el comportament dels nostres usuaris en utilitzar els nostres webs o aplicacions, però només si ens prestau el vostre consentiment.
 • Informar sobre les nostres actualitzacions de productes i serveis, però només si vostè ens presta el seu consentiment.

COM RECOLLIM LA INFORMACIÓ?

Recollim informació personal per diferents mitjans, en alguns casos vós contactareu amb nosaltres per compartir la vostra informació personal i, en altres casos, nosaltres obtendrem les vostres dades personals utilitzant altres mitjans.

A continuació, us explicam les diferents formes per les quals recollim informació personal  i alguns exemples en els quals utilitzem l'esmentada informació:

Informació que vosaltres ens facilitau: Recollim informació personal que vosaltres ens facilitau a través d'alguns dels webs del Consell, quan contractau un servei, quan ompliu un formulari, o d'altres. En qualsevol cas, en el moment de la recollida se us informarà del responsable del tractament, la finalitat , els destinataris de la informació, així com la forma d'exercir els drets que us atorga la legislació vigent en protecció de dades. Generalment, la informació personal que vós ens facilitau són: nom, cognoms i correu electrònic.

Informació que recollim de les vostres visites als nostres webs: Obtenim i emmagatzemem informació personal limitada i estadístiques globals anònimes de tots aquells usuaris que visiten els nostres webs, ja sigui perquè vós ens faciliteu l'esmentada informació de forma activa o us trobeu simplement navegant als nostres webs. La informació que recollim inclou l'adreça d'Internet (IP) del dispositiu que estau utilitzant, el programa de navegació, el seu sistema operatiu, la data i hora de l'accés, l'adreça d'Internet del servidor web al que heu accedit i també informació sobre com utilitzau els nostres webs.

Aquesta informació la utilitzem per saber el temps de càrrega dels nostres webs, com s'utilitzen, el nombre de visites a les diferents seccions i el tipus d'informació que més atreu als visitants. També ajuda a identificar si el web funciona correctament, i si detectem fallades en el funcionament, solucionar-los i millorar el rendiment dels nostres webs, per poder oferir un millor servei a tots els usuaris.

Aquesta informació es recull a través de cookies, per a més informació consulti la política de cookies que podrà localitzar en cada un dels webs del Consell.

Xarxes socials: Cada vegada és més freqüent l'ús de les xarxes socials i en aquest sentit el Consell de Mallorca és present en la majoria d'elles.

La informació que recollim mitjançant les xarxes socials de vegades inclou informació personal que es troba disponible online i per al públic. Sempre ens assegurem que tota la informació que utilitzem es troba atribuïda a la seva font de forma correcta o és anònima.

És probable que aquestes xarxes socials tinguin les seves pròpies polítiques de privacitat, mitjançant les quals li explicaran com utilitzen i comparteixen la seva informació personal. Li recomanem revisar amb deteniment les polítiques de privacitat abans d'utilitzar aquestes xarxes socials per estar segur amb la forma en què la seva informació personal es recopila i comparteix.

Telèfon mòbil: Les APP del Consell de Mallorca disposen d'una eina de geolocalització, la finalitat de la qual és determinar la ubicació per conèixer de manera anònima els hàbits i gustos dels usuaris de la APP.

Tenir activada la funció de geolocalització del dispositiu mòbil permet beneficiar-vos de totes les funcionalitats de les aplicacions i ajuda a la millora i sostenibilitat de l'illa. Si no teniu activada la geolocalització, us informarem i demanarem permís prèviament amb una notificació.

Aquest servei de geolocalització no serà utilitzat per facilitar la vostra ubicació a tercers, tret d'imperatiu legal.

La majoria de dispositius mòbils proporcionen als usuaris la possibilitat de desactivar els serveis de localització. El més probable és que l'esmentada possibilitat es trobi al menú de configuració del dispositiu. Si teniu dubtes sobre com desactivar els serveis de localització del vostre dispositiu, poseu-vos en contacte amb l'operador de serveis mòbils o amb el fabricant del  dispositiu.

QUINA ÉS LA BASE QUE EN LEGITIMA PEL TRACTAMENT DE LES VOSTES DADES?

Per al tractament de les dades personals ens basem en la legitimació per diversos motius:

 • Per al compliment d'obligacions legals.
 • Per interès legítim, per exemple, per motius de seguretat, per millorar els nostres continguts, serveis i productes a través d'estudis de mercat, o per gestionar les sol·licituds, consultes o possibles reclamacions.

DURANT QUANT DE TEMPS TRACTAREM LES VOSTRES DADES?

Només emmagatzemem la vostra informació personal en la mesura que la necessitem per poder utilitzar-la segons la finalitat per la qual va ser recollida, i segons la base jurídica del tractament de la mateixa de conformitat amb la llei aplicable. Mantindrem la vostra informació personal mentre existeixi una relació amb vós, o mentre vós no exerciu el vostre dret de supressió i/o limitació del tractament.

En aquests casos, mantindrem la informació degudament bloquejada, sense donar-li cap ús, mentre pugui ser necessària per a l'exercici o defensa de reclamacions o pugui derivar-se algun tipus de responsabilitat judicial, legal o contractual del vostre tractament, que hagi de ser atesa i per a la qual cosa sigui necessària la recuperació.

TRANSFERÈNCIA INTERNACIONAL

La informació personal que recollim resideix a Espanya.

No està previst que les dades personals de les persones interessades siguin transferides a tercers països ni a organitzacions internacionals.

QUINS DRETS EMPAREN LES PERSONES INTERESSADES EN RELACIÓ AL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS?

D’acord amb el que preveuen l’RGPD i la LOPDGDD, us informam que les persones interessades podran exercir els drets següents:

 • Accedir a les seves dades: les persones interessades tenen dret d’accedir a les seves dades per tal de ser coneixedores de quines dades personals s’estan tractant.
 • Sol·licitar la rectificació o supressió de les seves dades: en determinades circumstàncies, les persones interessades tenen dret de rectificar les dades personals inexactes que els concernesquin, i que siguin objecte de tractament per la part responsable o, fins i tot, de sol·licitar-ne la supressió quan, entre d’altres motius, les dades haguessin deixat de ser necessàries pels fins pels quals varen ser recollides.
 • Sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades: en determinades circumstàncies, les persones interessades tenen dret de sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas se’ls informarà que només seran conservades per l’exercici o defensa de reclamacions d’acord amb allò previst per l’RGPD i la LOPDGDD.
 • A la portabilitat de les seves dades: en determinades circumstàncies, les persones interessades tindran dret de rebre les dades personals que els siguin pròpies, i ens hagin facilitat, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a trametre’ls a altre responsable de tractament.
 • Oposar-se al tractament de les seves dades: en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, les persones interessades tindran dret d’oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, el responsable del tractament hauria de deixar de tractar-les tret que tingui motius legítims imperiosos, o per l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

LES PERSONES INTERESSADES TENEN DRET A RECLAMACIÓ?

Sí. Les persones interessades, especialment quan no hagin obtingut cap satisfacció en l’exercici dels seus drets, tenen dret de presentar reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. A aquests efectes, poden adreçar-se al web de la pròpia agència: www.agpd.es.

De manera prèvia a la presentació d’aquesta reclamació, les persones interessades poden adreçar-se per escrit a: Consell de Mallorca, carrer de Palau Reial, número 1, 07001, Palma, Illes Balears, Espanya.

RECLAMACIONS I DUBTES

Les persones usuàries poden adreçar les seves queixes, reclamacions, sol·licituds i dubtes sobre el servei a través del formulari de queixes i reclamacions disponible a la seu electrònica https://seu.conselldemallorca.net/fitxa?key=5035.

Tots els dubtes i, especialment, les queixes i suggeriments, seran ateses el més aviat possible, sense sobrepassar en cap cas els terminis legalment establerts.

Aquesta informació de protecció de dades s'ha revistat i actualitzat a la data de juliol de 2021.